Paganizm Nedir?


Paganizm Nedir?

Paganizm Nedir?
Türklerin eski dinleri hakkında yapılan tartışmalarda, 'Paganizm' kavramıyla da karşılaşmamız mümkün olabiliyor. Haliyle hem Türk Tengricilerini aydınlatmak hem de bu yüzyılda ilginç bir şekilde yeniden hortlayan 'paganizm' hakkında bilgi vermek için bu yazıyı hazırlama gereği duydum.

Paganizm Ne Demektir? Kime Pagan Denir?

Öncelikle belirtmeliyiz ki hiçbir eski pagan topluluk ne kendi inancı için 'paganizm' demiş, ne de kendisine 'pagan' demiştir. Bu adlandırma sonraları bu toplulukların inançlarını genel çatı altında toplamak amacıyla verilmiştir.

Hristiyan kilisesi kurulduğu zaman, 'Hristiyan olmayan kafirlere' pagan sıfatını layık görmüştür. Etimolojik olarak baktığımızda 'pagan' sözcüğü, Latince 'pagus'tan türemiş olup köylü, taşralı, Hristiyan olmayan, çoktanrılı inanca mensup kafir anlamlarına gelmektedir.

Bu kilise tanımından da anlayacağımız üzere hiçbir topluluk kendi kendisine 'kafir' veya en hafif tabirle 'köylü' demez sanırım! Paganlar da böyle demiyordu.

Baştan söyleyelim, Tengricilik paganist bir inanç değildir. Bu konuda çalışan bilim insanları da net bir şekilde bu bilgiyi ortaya koymuştur.

Hinduizm, Şinto inancı, Cermen paganizmi, Kelt çoktanrıcılığı, Yunan ve Roma dinleri, Arap paganizmi, Mısır çoktanrıcılığı, Slav ve Baltık çoktanrıcılıkları pagan dinlerden olarak tanımlanmaktadır.

Özünde birçok topluluğun kökünde paganist inançlar bulunmaktadır. 

Pagan inanç yelpazesi öyle geniştir ki bünyesinde animizm, çoktanrıcılık, panteizm ve hatta tektanrıcılık da görülmektedir. Bu bağlamda paganist bir dini belirleyen birkaç önemli hat vardır. Doğada görülen varlıklara tanrısallık atfetmek, doğaüstü güçlere inanıp onlarla büyü yolu ile iletişime geçmek gibi ritüeller bunlardandır.

Paganlar Neye İnanır?

Bu paganist dinler; doğada gözlemlediğimiz varlıklara genelde 'tanrısallık' atfeden inanç sistemleridir. Güneş, yeryüzü, ağaçlar, bazı hayvanlar, nehirler, dağlar kutsallık atfedilen varlıklardandır. Ancak bu varlıkları tanrının bizatihi kendisi olarak algılanır. Tengricilik - Paganizm ve Semavi dinlerin Doğa-Tanrı anlayışını şu tablo ile özetleyelim:


Tanrının doğanın içinde olduğunu düşünen bu inanç sistemi haliyle büyüye ve kehanete büyük yer vermesiyle bilinir. Ve bu anlamda aslında Tengricilik ile değil Şamanizm ile neredeyse birebirdir. Türk Kültürünün de bir parçası olan Kamlık; bilimsel adı ile Şamanizm; bu yüzden Tengricilik ile aynı şey değildir diyoruz.

Pagan dinlerin bir kısmı doğa temellidir ve ibadethanesi bulunmaz, peygambere ve de yazılı belgelere dayanmaz. İbadetler doğadaki varlıklara veya onların ruhlarına yapılır. Bu ibadetler birçok farklı ritüel içerir. Putperestlik de görülebilir. Örneğin taştan, tahtadan vb. hammaddelerden yapılan heykel ve oymalara; ya da doğal olarak oluşmuş olan ilginç yapılara 'tanrıya ulaşmak' adına tapınılabilir.

Özellikle burada, eskiden uygulanan esas paganist dinlerden bahsediyoruz. Günümüzde diriltilen paganist inançlar elbette güncellenmiş ve değişmiştir. Nitekim paganist dinler Hristiyanlık tarafından çok kanlı bir şekilde bastırılmış olup arkalarında neredeyse hiç yazılı belge bırakmamıştır.

Doğal varlıklara önem verdiğini söylediğimiz paganlar; doğa olaylarına da çok ayrı anlamlar yüklerler. Gün döngüleri, mevsim döngüleri, ay ve güneş tutulmaları pagan inançlarında birçok mitoloji unsurunun temelidir. Ve böyle özel günlerde paganlar çeşitli törenler düzenlerler. Örneğin Kelt paganizminde 'Druid' denen rahipler bulunmaktadır. 

Bu Druid denen rahipler; toplumu birleştiren bilge bir konumda oluğu gibi tanrılar ile iletişimi de yöneten kişilerdir. Tanrılara kurban verilmesi, büyüler yapılması, törenler düzenlenmesi bu Druid rahiplerin görevlerindendi.

Hatta Kelt paganizminde ve de diğer pagan inançlarında tanrıları memnun etmek adına insanların da kurban edildiği görülür.

Pagan dinlerinin önemli bir kısmı (neredeyse tamamı) çok tanrılı olduğu için, bu tanrılar arasındaki mücadeleler, kavgalar ve çeşitli olaylar mitoloji unsurunu meydana getirmiştir. Özünde bu mitolojik hikayelerin çoğu doğada gözlemlenen olayların açıklanması için kullanılmıştır. Denizde meydana gelen bir dalgalanma, bir deprem veya volkan patlamasını açıklamak amacıyla 'tanrılar' imajına başvurulmuştur. 

İbrahimi dinler (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam) özünde bu paganist inanca tepki olarak doğmuş dinlerdir. Birden çok olan tanrı sayısını bire indirmek ve bu bir tanrıya ortak koşmamak semavi dinlerin temel öğretisidir.

Paganizmde Kültler

Politeizm (çok tanrıcılık) pagan dinlerinin neredeyse vazgeçilmezidir. Bunun dışında bir tanrı ve bir de tanrıça olmak üzere iki tanrıdan türeme ile ilgili inanç sistemi de bulunur (duoteizm)

Paganizm doğaya tapınmak olarak da özetlenebileceği gibi yukarıda anlattığımız üzere oldukça geniş yelpazeli bir inançtır. Özellikle ağaçlar pagan kültüründe önemli yer kaplar. Cermen, Viking paganizminde de 'orman' figürü çokça önplandadır. Bozkır kültüründen olan Türklerde, 'orman' unsuru o kadar çok vurgulanmamaktadır. Hatta Türkler için orman oldukça korkutucu bir yerdir ve neredeyse ölüm ile eş anlamlıdır. Nitekim Türk, rahatça at süremeyeceği ormanda yaşayacak bir kültürden değildir. Ve üstelik Türk kültüründe ormanlara girmekten korkulduğu gibi, olmadık yere ağaç kesmek de büyük günahlardandı.

İlgi alanımız Tengricilik olunca, konu ister istemez kayabiliyor! Dönelim Paganizm'e.

Paganlar da doğaya ve doğa olaylarına büyük önem verir dedik. Bu nedenle ekinoks tarihleri paganlar için de kıymetlidir. Bu özel günlerde yani mevsim döngülerinde; paganlar çeşitli festivaller düzenlerler. Neopaganizm - Pagan Dinlerinin Yeniden Diriltilmesi

Özellikle Avrupa'da İbrahimi dinler öncesine dönüş göze çarpmaktadır. Bu araştırmalar sonucu gençlerin bir kısmı atalarının dinlerine geri dönme gayretine düşmüşlerdir. Bu anlamda, Türkiye Tengricilerinden çok daha sistemli çalıştıkları ve başarılı toplantılar yaptıkları görülmektedir.

Wicca, Druidizm Avrupa'da yeniden diriltilen en gözde pagan inanç sitemlerdendir. 

Günümüz paganizmi ile yukarıda anlattığımız eski pagan dinleri arasında gerçekten büyük fark bulunmaktadır. Bunun sebebi, Pagan dinlerinin de dogmatik olmamasında yatar. Herhangi bir kutsal kitaba dayanmayan ve kökünü kültürel gelenekten alan pagan dinleri, günümüzde mükemmelleştirilerek diriltilmektedir.

Bu bağlamda yeni pagan dinlerinde doğal çevreyi koruma, inanç özgürlüğü, doğa ile bütünleşme, otoriteyi reddetme unsurları dikkat çeker.

Hatta çok kez çirkin büyücüler olarak düşündüğümüz 'cadılar' günümüz pagan inançlarında, 'bilge kişiler' olarak yorumlanmaktadır. 

Ve yine kişisel gözlem olarak söyleyebiliriz ki Avrupa paganizmi, çoktanrıcılık konusunda gerçekten samimi gözükmemektedir. Bu bağlamda eski pagan çoktanrıcılığı yerine 'panteizm' öğretisinin uygulandığı görülmektedir. Panteizm; evrende var olan her şeyin bütününün 'Tanrı' olduğunu bildiren bir inanç sistemidir ve her varlıkta tanrıdan parça bulunduğunu öğretler. Doğa-Tanrı konumlandırmasında Tengricilik ile bire bir örtüşür panteizm.

Günümüz Avrupa neopaganları ise kimi düşünürler tarafından 'Başına yapraktan taç geçirmiş Ateistler" denmektedir.

Panteizm içinse Schopenhauer "Panteizm, Ateizmin kibar halidir." demiştir.

Elbette düşünürlerin bu görüşlerinden yola çıkarak neopaganları etiketleyemeyiz. Bildiğimiz şu ki günümüz paganları, Zeus'a, Poseidon'a Odin'e gerçek anlamda tapmamaktadır.

39 yorum:

 1. Son cümleye çok takıldım açıkçası. Ben dahil inancını benimseniş her pagan inandığı tanrı/tanrıçalara gönülden tapıp, yollarında yürür.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Esenlikler. Günümüz paganları ile ilgili öznel bir tetkik idi. Böyle çarpıcı cümleleri yazılarımda bulundurmayı seviyorum. Okuyan nasıl okuyor, tetkik ediyor mu; ediyorsa yorum yazsın diye. :)

   Sormak isterim, Paganizm'in çok çeşitli ekolleri var. Siz hangi pagan ekoldensiniz?

   Sil
  2. Bana bu konuda daha fazla bilgi verebilirmisin

   Sil
  3. Evet çok haklısın. Ama genelde Türkçü olanlar bizi dışlarlar. Çünkü bizler Irk ayrımina karşıyız. Hepimizin bir olduğuna inanırız ve aynı ilahlara farklı şekillerde inandiğimızı ve hepimizin doğru olduğumuzu savunuruz. Ama onlar neonaziler gibi bizi sevmezler. Boşver açıklama yapma bence.

   Sil
 2. Ben İskandinav Tanrı/Tanrıçalarının yolunda yürüyorum. Birde yazılı kitaplarımız var ama kesin hükümlü değiller bu kitabı yolladık biat edin tarzı bir şey yok mesela Völüspa denilen kadın bir şamanın görüleri var böyle metinler önemlidir bizim için. Putperestlik konusu ise yozlaşmışlıkla ilgili evet temsili olarak Tanrı-Tanrıça heykellerini bulundurur evlerinde pagan inançlı insanlar ama heykelleri tanrı yerine koyup tapma yoktur. O gelenek eskiden paganizm yozlaşırken başlamıştır sonrası zaten semavi dinlerin saldırıları :) yazabileceğim daha çok var elbette ama yorum kısmında aşırı uzun olacaktır, esenlikler dilerim :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Paganizmi seçmek doğal ama neden İskandinav paganizmini seçtiniz? Ailenizden geldiğini düşünmüyorum, nerden seçtiğinizi merak ettim

   Sil
  2. Böyle konular araştırırken ortaya çıkar mesela Odin'i araştırırsınız kendinizi çok yakın hissedersiniz ona çekilirsiniz benimde öyle oldu

   Sil
  3. Odin'e yakın hissetmenizin sebebi Odin'in Türk kökenli olmasından kaynaklı olabilir.

   Sil
  4. Odin Türk kökenli mi ? Bahsettiğimiz bir varlık bir Tanrı insan ırkı ile alakası yok.

   Sil
  5. Evet, Odin Türklerin de Tanrısıdır. Bununla birlikte, tüm antik metinlerde (Nordik mitleri ve Göktürk kaynakları dahil olmak üzere) insanlığın Tanrıların soyundan geldiği de geçer.
   Bu sayfada bulunan en alttaki yorumda detaylı bilgi bulabilirsiniz.

   Sil
  6. tarihi ve mitolojiyi birbirine karıştırmak, hoşafla mercimek çorbasını birbirine karıştırmaya benzer. bu karışımı içerseniz, cırcır olup altınıza kaçırırsınız.

   Sil
 3. Tengricilik, panteizmle örtüşür demişsiniz lakin, Tengricilikte her şey Tanrının parçasıdır ve Tanrıdan gelir. Ama bu bilgi panteizme değil panenteizme girer. Panteizm tanrı=evren/doğa/her şey
  Yani panteizmde doğa-tanrı aynı şey oluyorkn panenteizmde doğa tanrının bir parçası haline gelmiş oluyor bu da eşittir Tengricilik..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Panteizmin bu şekilde olması da druidizm ile oldukça benzemekte. Vika dini de panteizmin duoteist hali denilebilir.

   Sil
 4. Eklemek istediğim bir kaç şey daha var. İnsan kurban etme paganizmin yozlaştığı zamanlarda başlamıştır. Kurban edilen insan ruhu huzur bir şekilde dünyada hapis olur. Bunun en büyük örneği İzmir/Bergama'dır. Zamanında Pergamon krallığı çok fazla insan kurban ettiği için Bergama'da aşırı ruh faaliyeti vardır oraya gidipte bu işlerle ilgilenen insanlar onların enerjisini hissedip, temasa geçebiliyor. Birde bazı pagan görüşlerinde Tanrılarım doğayı yaratmadığı düşünülür doğanın ruhu her zaman vardı hatta tanrılardan önce diye yazılan yazılar oldu.

  YanıtlaSil
 5. bir çok yanlış cümle var bu işin içinde olduğunuza emin misiniz? pagan kültürü putperestliği benimsemeyi reddetmiştir saygı amaclı heykelleri kullanırlar ama tapınma kesinlikle. düzeltin lütfen

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Esenlikler. Gördüğünüz üzere bloğumuz ve topluluğumuz neo-Pagan değil, Tengrici bir topluluktur. Bu nedenle biz bu işin içinde sayılmayız, haklısınız.

   Ancak yazımızda belirttiğimiz bilgiler günümüz paganlarının inançları değil, geleneksel paganizm hakkındadır. 21. yüzyıl paganlarında elbette değişik yönelimler ve fikirler olabilir. Puta tapmak gibi bir ritüel olmayabilir ancak bu bütün pagan inancına genellenemez, değil mi?

   Sizin bahsettiğiniz 'putperestliği reddeden' pagan dini hangisidir? Kelt mi Nors mu Yunan mı Arap mı? Ve reddettiğine işaret eden yazılı-yazısız kaynağınız nedir?

   Eğer bahsettiğiniz neo-Paganizm yani günümüzde yeniden canlandırılan pagancılık ise, yazımızda bir sıkıntı yok demektir.

   Sil
  2. Tengrizm inancın dışında olan bütün dinler pagan dinlerdir

   KURANI DEŞİFRE EDEN ADAMA MEHDİ DENİLİR
   15 Temmuz 2016 da Türkiyede Mehdiyet çatışması yaşandı. Kısadan Nakşibendi ve Nurcular arasında koltuk savaşı yaşandı.
   Tayyip Erdogan kendini halife sanmış, Futullah Gülen kendini Mehdi sanmış. 15 Temmuz günü rifaklar ve müşrikler arasında karşılıklı isyan yaşanmış.
   Dolaysıyla, 15 Temmuz günü Türk tarihinde en kara lekeli utanç bir gün olarak tarihte kalacak. 15 temmuz günü Türkiyede gerçek islamın son günü oldu, Allahı kıyamete zorlama günü oldu.
   15 Temmuz günü kuran deşifre oldu. Kuranı ilk Türkler deşifre ettiler. Çünkü kuran uydurulduğu zaman Gök Tengrinin melekleri kurana 3 ayet eklediler. Öyle ekledilerki müslümanların hiç haberi bile olmadı.
   O 3 ayeti ben size şimdi söyleyecem. Ali imran suresi ayet 81, Bakara suresi ayet 248, Yusuf suresi ayet 103. Bu 3 ayetten başka artık hiç bir ayet geçerli değil. Kuranı deşifre eden adama Mehdi denilir.
   Ben son 8 yıl oldu Almanyada yaşıyorum, 8 yılın içinde Almanya devleti bana oturum izni bile vermedi.Türkiye, Rusya, Almanya arasında hiç fark yok, sadece farklı putperesliğe teslim olan ülkelerdir. Türkiye, Rusya, Almanya bana engel olmaya devam etseler insanlık tarihinde en nefret edilmiş ülkeler olarak kalacaklar.

   Sil
  3. Bu arkadaş çok değişik sen bunu boşver. Zaten Türkiyeye ne gelse bozulmuş geliyor. Sen Kazakistanda, Yakutistanda ve Kırgızistanda yaşayan Tengri olan Türkler ile tanış. Gerçekten onlar bu işin aslına inanıyorlar. Bunlar kendini Pagan olarak bile görmüyor ama Göktürk yaziları bile bizim Pagan dinlerimizde kullanılan Runelerin çakması 😂. Hatga bir çok Şaman buyusünde kullanılan ve Tengrilerde korunma amacı ile yapılan bir çok şey Sümer Paganları tarafından yapılırdı. Yani aslında Tengricilikde bir Paganizm ama işte 🤷‍♂️ dediğim gibi Türkiyeye gelen her şey bozularak geliyor.

   Sil
 6. https://tengriciturkiye.blogspot.com.tr/2016/09/paganizm-nedir.html?m=0

  Paganizm doğaya tapınmak değildir, her kültürde farklı isimlerle anılan, gerçekte de var olan antik Tanrılar ile insanlar arasındaki ilişkinin genel adıdır denilebilir.
  Bununla birlikte, semavi dinler Tanrıları ve Paganizmi (antik dinleri) kötülemek için çalışmışlardır.
  Katolik Ansiklopedisi'nde de belirtildiği gibi,

  "Hristiyan kutsal kitapları tüm Centillerin Tanrılarının Demon'lar olduğunu açıklar."

  ("...Christian Scriptures declare that all the gods of the Gentiles are demons." Catholic Encyclopedia: Devil Worship)

  Centil, Yahudi olmayan ve Pagan anlamlarına gelir. Semavi dinlerin, Pagan düşmanı Yahudiler tarafından oluşturulduğu da bir gerçektir.
  Kurban ritüelleri de Yahudi geleneğinin bir parçasıdır, Talmud ve Tora/Tevrat'ta örnekleri mevcuttur.

  Centil kültürleri dinlerle yok edilmek istenmektedir.

  Türklerdeki Tengrizm, Nors bölgelerdeki Odinizm* ile ve diğer yerlerdeki Paganizm ile eş değerdir zira Tanrıların yalnızca adı değişmiştir. Tengri, Nordiklerde Odin'dir, Sümerlerde Enki'dir, Romanlarda Lucifer'dır.

  *Odinizm, Türk kökenlidir,

  "Snorre Sturlesson‘un Edda‘sında, Odin‘inTurkland‘dan kuzeye yolculuğu anlatılır. Sturlesson, sadece Odin‘in Turkland‘dan geldiğini yazmıyor aynı zamanda onun İskandinavya’ya Türk geleneklerine uygun adetler getirdiğini, Türk dilinin İskandinav diline ve hatta İngiliz diline etki yaptığını da yazıyor.

  … Bosa Destanı’nda ise yine Odin‘in Asya topraklarından geldiği dile getirilmektedir: '….Oden Asya’dan gelmişti ve Kuzey’in en ünlü kraliyet hanedanlıkları onun soyundan gelmeydi."

  http://www.altayli.net/iskandinav-mitolojisinin-kokenindeki-turk-mitolojisi.html

  Göktürk alfabesiyle Nordik runlarının benzerliği de bundan kaynaklıdır.


  Neopaganizm vb., antik öğretilerle tamemen çelişen globalist Yeni Çağ unsurları ile harmanlanmıştır.

  YanıtlaSil
 7. https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/ethem-gonenc/2016-aralik/vikinglerin-guclu-tanrisi-thor

  YanıtlaSil
 8. Allahım allahım neler okuyorum neler duyuyorum kıyamet alametleri resmen biri de mis kitabımız var ama kesin değil dayanağı yok ben size bi kitap diyim ikra oku yaradan rabbinin adıyla oku kur-an mahşer günü geldiğinde cehennemde meşk edersiniz bi müslüman olarak sizleri uyarmak benim gorevgorevim kuranida araştırın bi bakın dinimizde zorlama yok öğrenin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne kadar ironik bi yorum cehennemle tehdit ettikten sonra dinde zorlama yoktur demek :)

   Sil
  2. Unknowncum diğer yazılarina katılmadamda bu konuda haklısın. Muslüman kadinlar savaşda cariye alinmaz gayrimüslimler alir. Eee savaştığın yerdeki kadınlar cariye olmamak için müsluman olucak. Bunlara zaten anlatamazsın TÜRKLERİ DÖVE DOVE MÜSLÜMAN YAPTIKLARINI! Kendilerini döven Araplarin dinine inansınlar. Onlar bile artık bu dini kültür olarak görüyorlar.

   Sil
 9. Ne enteresan mistik hikayelere insan yazması garip öykülere ve bunlarda nalatılan herhaliyle insan uydurması Tanrılara tapmak bir insan aklı için nasıl normal bişey olabiliyor, bazen derler ya neden cennet neden cehennem! neden? veya neden "insanın gerçekten çok nankör olduğunu ifade eden bir ayet", şaşırtıcı geliyor mu? evet geliyordu ama burada hala Pagan Tanrılarına inanan tapıyorum diyen birilerine rastlamak, yok Allah gerçekten çok doğru söylemiş insan gerçekten çok nankör, al sana muazzam bir mucizevi ayet ve bilgi, rabbi insana nankör mü dedi hiç şaşır ma hiç şaşırma insan çok nankörsün....
  Anne babadan olsa dağda bayırca ormanda olsa dersin ki zavallı dünyası bu kadar mış, ama bu zamanda elinde Kuran Kerim gibi bir kitap varken, okudum etkilendim Pagan olmak şaka gibi insanın inanası gelmiyor....
  Allah ne büyük ben anında yakar kül ederdim...

  YanıtlaSil
 10. İslam dini olmasa .diğer dinlere bakıp kesin ateist olurdum.Çok tanırıcılık açık bir şekilde saçmalıktır.biri diğerinden üstün ve öldüren hatta öldürülen tanrılar.Tanrı yahut yaratıcı nedir..kendisi yaratılan olmayan .ölüm kendisine isabet etmeyen.kendinden başka bir güç olmayan yegane tek bir ilah.işte o zaman Tanrı yahut İlah sıfatını alabilir.kaldıki bir tabura yahut orduya bir komutan mı yoksa sayıca çok komutanlar komuta etsemi doğrudur.her bir komutan askere ayrı ayrı emir verse asker ne yapacağın şaşırır.yahut bir sınıfa 1 öğretmen yerine 10 öğretmen tayin etsen hakeza.O yüzden Allah ta diyor ki eğer iddia ettikleri gibi çok tanrılar olsa idi o zaman yeryüzünde gökyüzünde nizam intizam değil kaos hakim olurdu.Hem madem bir sanat sanaatkarsız olmaz bir kitap katipsiz olmaz bir iğne ustasız ,bir resim ressamsız olmaz.o vakit şu kainatta bir hakimi mutlaksız bir yaratıcısız olmaz olamaz.ilim varsa alim var ortada devasa bir güç var ise o güce hükmeden nihayetsiz bir güç olması lazımdır.Zaten bu gbi putperestlik yanlış öğretilere inanan insanların arasındanda peygamberler uyarıcı olarak gönderilmişki.şeytanın türlü oyunları ile aklı karışmış insanoğlu doğru yolu bulabilsin.muhkem bir kitap olsunki unutmaları olsada oraya bakınca hatırlansınki Hak yoldan çıkmasın.

  YanıtlaSil
 11. Gençler!!! Yanlış yoldasınız. Saçma sapan düşüncelere kapılıp yolunuzu kaybetmeyin. Kimse atasıyla, dedesiyle kaim değildir (özellikle de yazar bey) Eminim ki ünide ya da üniden sonra hoca yerine koyduğunuz bir takım kaçıklara itibar ettiniz ve böyle saçma sapan fikirlerin kurbanı oldunuz. Koca kainatın tek bir sanatkarın yüce sanatı olduğunu görmeyecek kadar körlesmişsiniz. Yazık. Yol yakınken dönün. Doğayı ve doğadaki herşeyi hizmetinize sunan yüce yaradana nankörlük etmeyin

  YanıtlaSil
 12. Yazıdaki " Tengricilik Panteizm le örtüşür " önermesi yanlıştır. Kapsamlı olarak incelendiğinde, Tengriciliğin Panendeizm ile örtüştüğü görülür. Panendeizm ve Panteizm farklı olgulardır.

  YanıtlaSil
 13. Yani neden illa birseye tapmak,inanmak zorundayiz yada öyle düşünülüyor. Herşeyin sonu var meyve,sebze,çiçek,hayvan,insan. Bitiyor iste

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynem oyle din tanri diye bisey yok ilk imsanlar vardı basga uzaydan gelenleraymym adam ile kendileriyle tup bebek klon yaptilar işci etmek icn.cor işleri insanlar etsin diye onlari hatda kisır yaratıldı.ama insanlar o kadar apdal degildiler.iste sonrasi kitapları var o tanrı dedikleri yarı insan yarı uzaydam gelen insandir bu kadar basitdr ama bu dogaya tapanlar onlar iyisini yapıyor aslında dogadan geldik dogaya gidelim

   Sil
 14. Merhabalar arkadaşlar ben paganlik veya paganizm hakkında bilgi almak bilgilenmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler cevablariniz için

  YanıtlaSil
 15. Varlığı sebep-sonuc ilişkisi üzerinden tarafsız olarak geçmişe doğru incelemenin gerçekleri göstereceğini düşünüyorum. bilimsel bulgular ışığında ulaşılan sonuçları da var olan en eski kaynaklar ve antropolojik kanıtlarla harmanlayınca islamdan daha doğru bir inanç sistemine ulaşılamıyor. Üstelik kuran da öyle büyük iddalar var ki bu da bir insan elinden çıkmış olmasını imkansız kılıyor. Ornek Allah'tan başka yardımcılarınızi toplayin ve bir benzerini yazin. Açıkça bir meydan okuma. Şimdiye kadar yazan da yok üstelik. Yaklaşık 1400 yıl.

  YanıtlaSil
 16. Bizi uzaylılar eğitti. Bir düşünün bir çocuk ana babası olmasa. Okula gitmese nasıl okuma yaza öğrenir nasıl okur nasıl düşünür. Kediden köpekden ne farkı var? Peki kedi köpeği kim eğitti? Yada bizi yetiştiren uzaylıları kim yetiştirdi. Evreni kim yarattı? Bu sorular bizi tek tanrı inancına götürür. Evreni ve içindekileri yaratan. Maymunlara göre biz tanrıysak. Bizden gelişmiş başka gezegenlerdeki başka yaşam formları da bizim tanrımız. Ama onlarında tanrısı var. Peki ölümsüzlük. Eğer zaman yolculuğu mümkünse ölümsüzlük de mümkün. Hafızasını kaybedeb bir insan ölmüş sayılır mı? Bu soruların cevabını ben islamda buldum.

  YanıtlaSil
 17. yemin ediyorum hala bu tür safsatalara inanıyorsanız aptalsınız. tüm bunları akıl yoluyla buluyorsunuz ya da bulduğunuzu zannediyorsunuz. Allah kuranda 75 ayette akletmiyor musunuz diye soruyor. biraz akletseniz bu zararlı fikirleri savunmazdınız. yoksa entel görüntüsü vermek için mi bu tür saçma şeylere inanıyor gibi yapıyorsunuz. cennet cehennemi anlatırdım neden oldugunu ama burası yeterli değil. yazık etmeyin kendinize. araştırıyorsanız çok değil 1 haftalığına kuranı açıp bir okuyun anlayın bakalım. zira Allah kuluna çokça değer veriyor..

  YanıtlaSil
 18. ne kadar da cesaretlisiniz21 Ocak 2019 14:25

  2019 İTİBARİYLE EN İLERİ BİLGİYE SAHİP BİLİM ADAMLARI MADDENİN YAPISINDAKİ -ŞU ANDA GÖREBİLECEĞİ- EN ZERRE PARÇAYA ULAŞMIŞ VE GÖRÜNTÜNÜN HAREKETTEN KAYNAKLANDIĞINI, HAREKETİ DURUDURDUĞUNUZDA GÖRÜNTÜNÜN OLMAYACAĞINDAN BAHSEDİP BU ZERREYE BU HAREKETİ VEREN HAKİM BİR ENERJİ OLABİLİR DEMİŞKEN; BENCİLLİĞİN DE İMARINDA HER ALANDA FARKLILIĞI KENDİ İÇİN HALT SANAN ZAVALLILAR! İNANDIĞINIZ ASLINDA BİR HİÇ!

  YanıtlaSil
 19. Allah dileseydi tek bir ümmet kıllardı,o dilediğini sapıtır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız(Nahl 75)Yorum almak istiyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Islam dinide nereden alıntı dir sence hepiside yahudilerin sumerlerin babillilerin kitaplarında var islam dedigin hatta yahudi hristiyan tum dinler ayni uydurmanın meyvesidir bir degilde 12 tane tanrıları vardı onlarıda sonlukca tek oldu ne fark edek yinede tanri diye geviyor.hic birinede inanmiyorum insanın 15 turu varďi neden biride kalmadı cunki bu yarı uzay yarı insan lar yer yuzunu doldurdular.yarı uzaylılar yane yarı tanrılar neden tanrı cunki uca biliyordular guclu silahları vardı roketleri vardı tıpkı simdiki gunde marsı yada her angi yaşana bilir gezegen arıyorlar artı yerde cok nimetler bitmek uzere işte uzaylarda bizi 100 minlerce yıl once riyaret etmiş gibi bu aşıkar kitap olumuyorsunuz ki tutdurdınız yalan saçma pikirlerinizle babam ovretti hocadan duydum falan filan

   Sil
 20. KURANI DEŞİFRE EDEN ADAMA MEHDİ DENİLİR
  15 Temmuz 2016 da Türkiyede Mehdiyet çatışması yaşandı. Kısadan Nakşibendi ve Nurcular arasında koltuk savaşı yaşandı.
  Tayyip Erdogan kendini halife sanmış, Futullah Gülen kendini Mehdi sanmış. 15 Temmuz günü rifaklar ve müşrikler arasında karşılıklı isyan yaşanmış.
  Dolaysıyla, 15 Temmuz günü Türk tarihinde en kara lekeli utanç bir gün olarak tarihte kalacak. 15 temmuz günü Türkiyede gerçek islamın son günü oldu, Allahı kıyamete zorlama günü oldu.
  15 Temmuz günü kuran deşifre oldu. Kuranı ilk Türkler deşifre ettiler. Çünkü kuran uydurulduğu zaman Gök Tengrinin melekleri kurana 3 ayet eklediler. Öyle ekledilerki müslümanların hiç haberi bile olmadı.
  O 3 ayeti ben size şimdi söyleyecem. Ali imran suresi ayet 81, Bakara suresi ayet 248, Yusuf suresi ayet 103. Bu 3 ayetten başka artık hiç bir ayet geçerli değil. Kuranı deşifre eden adama Mehdi denilir.
  Ben son 8 yıl oldu Almanyada yaşıyorum, 8 yılın içinde Almanya devleti bana oturum izni bile vermedi.Türkiye, Rusya, Almanya arasında hiç fark yok, sadece farklı putperesliğe teslim olan ülkelerdir. Türkiye, Rusya, Almanya bana engel olmaya devam etseler insanlık tarihinde en nefret edilmiş ülkeler olarak kalacaklar.

  YanıtlaSil
 21. Şuana kadar 10 15 tane Tengri tanıdım. Ama Türkiyeden değil. Çok sevdiğim Kazaklı ve Kirgız olan Şaman dostlarım beni çağarmışlardı. Yani onlar Tengriliği bir Pagan dini olarak görüyorlar. Kendilerini PaleoPaganizm dönemine ayit görüyorlar. Siz Tengriliğin Pagan dinlerinden nasıl ayırdinız ben onu çok merak ettim? Zaten Şamanizm Cadılık gibi bir öğretidir. Din değildir.

  YanıtlaSil
 22. Yalan yanlış bir yazı olmuş keşke hiç yazma gereği duymasaydınız. Ayrıca Tengriciliğin kökeni de Paganizme dayanır. Tüm insanlık bu yüzden din kardeşidir yozlaşmadan önce aynı Tanrılara inanıyorduk.

  YanıtlaSil

Blogger tarafından desteklenmektedir.